Uri Ng Pangabay At Mga Halimbawa Sa Tagalog

Nang Pang Abay MosOp

I-link ang mga imahe, video, at iba pang mga link na maaaring magamit.

Ang Pangabay ay isang uri ng pananalita na ginagamit upang bigyang diin ang mga salita o pahayag. Ang Pangabay ay binubuo ng mga salita o parirala na ginagamit upang idagdag ang pagpapahayag. Ang mga Pangabay ay ginagamit sa lahat ng wika, kabilang ang Tagalog. Ang mga Pangabay ay nagbibigay-diin sa kahulugan ng isang pahayag at nagbibigay-kulay sa isang salita o pahayag.

Read More

Ang mga Pangabay ay binubuo ng mga salitang-ugat at mga pang-uri na nagpapahayag ng pang-unawa, pang-iisip, pang-damdamin, at pang-kilos. Ang mga Uri ng Pangabay ay binubuo ng mga salitang-ugat, pang-ukol, panghalip, pang-abay, pang-uri, pandiwa, at pangngalan. Ang mga Halimbawa ng Pangabay ay ang mga sumusunod:

Salitang-Ugat

Ang Salitang-Ugat ay ang pinakamadaling uri ng Pangabay na ginagamit sa Tagalog. Ang mga Salitang-ugat ay binubuo ng mga salitang-ugat na nagpapahayag ng kahulugan. Ang mga Salitang-ugat ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang diin sa isang salita o pahayag. Halimbawa ng Salitang-Ugat ay ang mga sumusunod:

 • Kilos – Kilosin, Kilosin natin
 • Maganda – Maganda, Magandang
 • Ganda – Gandahin, Ganda natin
 • Pag-ibig – Pag-ibigin, Pag-ibigin natin
 • Matamis – Matamisin, Matamisin natin
 • Matalino – Matalinuhin, Matalinuhin natin
 • Taglay – Taglayin, Taglayin natin
 • Ipakita – Ipakita natin, Ipakita natin
 • Katatawanan – Katatawananin, Katatawananin natin
 • Kaligayahan – Kaligayahangin, Kaligayahangin natin
 • Kapanalig – Kapanaligin, Kapanaligin natin

Pang-Ukol

Ang Pang-Ukol ay isang uri ng Pangabay na karaniwang ginagamit sa Tagalog. Ang mga Pang-ukol ay binubuo ng mga salitang-ugat na nagpapahayag ng kilos, pag-iisip, pang-unawa, at pang-damdamin. Ang mga Pang-ukol ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa isang salita o pahayag. Halimbawa ng Pang-Ukol ay ang mga sumusunod:

 • Gumawa – Gumawa natin, Gumawa tayo
 • Gusto – Gusto natin, Gusto ko
 • Tingnan – Tingnan natin, Tingnan mo
 • Mangarap – Mangarap tayo, Mangarap natin
 • Gagawin – Gagawin natin, Gagawin ko
 • Gumamit – Gumamit tayo, Gumamit natin
 • Gumawa – Gumawa natin, Gumawa tayo
 • Subukan – Subukan natin, Subukan ko
 • Manalangin – Manalangin tayo, Manalangin natin
 • Magmahal – Magmahal tayo, Magmahal natin
 • Magbago – Magbago tayo, Magbago natin

Panghalip

Ang Panghalip ay isang uri ng Pangabay na ginagamit sa Tagalog. Ang mga panghalip ay binubuo ng mga salitang-ugat na nagpapahayag ng kilos, pag-iisip, pang-unawa, at pang-damdamin. Ang mga Panghalip ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa isang salita o pahayag. Halimbawa ng Panghalip ay ang mga sumusunod:

 • Ako – Ako ang, Ako ay
 • Ikaw – Ikaw ang, Ikaw ay
 • Siya – Siya ang, Siya ay
 • Kami – Kami ang, Kami ay
 • Kayo – Kayo ang, Kayo ay
 • Silang – Silang ang, Silang ay
 • Namin – Namin ang, Namin ay
 • Ninyo – Ninyo ang, Ninyo ay
 • Nila – Nila ang, Nila ay
 • Tayo – Tayo ang, Tayo ay
 • Kanila – Kanila ang, Kanila ay

Pang-Abay

Ang Pang-Abay ay isang uri ng Pangabay na ginagamit sa Tagalog. Ang mga Pang-abay ay binubuo ng mga salitang-ugat na nagpapahayag ng kilos, pag-iisip, pang-unawa, at pang-damdamin. Ang mga Pang-abay ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa isang salita o pahayag. Halimbawa ng Pang-Abay ay ang mga sumusunod:

 • Lang – Lang natin, Lang tayo
 • Pa – Pa natin, Pa tayo
 • Nang – Nang natin, Nang tayo
 • Mang – Mang natin, Mang tayo
 • Ay – Ay natin, Ay tayo
 • Lamang – Lamang natin, Lamang tayo
 • Ng – Ng natin, Ng tayo
 • Sa – Sa natin, Sa tayo
 • Subalit – Subalit natin, Subalit tayo
 • Parang – Parang natin, Parang tayo
 • Kaya – Kaya natin, Kaya tayo

Pang-Uri

Ang Pang-Uri ay isang uri ng Pangabay na ginagamit sa Tagalog. Ang mga Pang-uri ay binubuo ng mga salitang-ugat na nagpapahayag ng kilos, pag-iisip, pang-unawa, at pang-damdamin. Ang mga Pang-uri ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa isang salita o pahayag. Halimbawa ng Pang-Uri ay ang mga sumusunod:

 • Mabuti – Mabutin, Mabuting
 • Masama – Masamain, Masamang
 • Mahusay – Mahusayin, Mahusay
 • Mabagal – Mabagalin, Mabagal
 • Malakas – Malakasin, Malakas
 • Malupit – Malupitin, Malupit
 • Matigas – Matigasin, Matigas
 • Mabigat – Mabigatin, Mabigat
 • Mahirap – Mahirapin, Mahirap
 • Makapal – Makapalin, Makapal
 • Maganda – Magandahin, Maganda

Pandiwa

Ang Pandiwa ay isang uri ng Pangabay na ginagamit sa Tagalog. Ang mga Pandiwa ay binubuo ng mga salitang-ugat na nagpapahayag ng kilos, pag-iisip, pang-unawa, at pang-damdamin. Ang mga Pandiwa ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa isang salita o pahayag. Halimbawa ng Pandiwa ay ang mga sumusunod:

 • Gumawa – Gumawa natin, Gumawa ka
 • Gusto – Gustuhin natin, Gusto mo
 • Tingnan – Tingnan natin, Tingnan mo
 • Mangarap – Mangarap tayo, Mangarap ka
 • Gagawin – Gagawin natin, Gagawin mo
 • Gumamit – Gumamit tayo, Gumamit ka
 • Gumawa – Gumawa natin, Gumawa ka
 • Subukan – Subukan natin, Subukan mo
 • Manalangin – Manalangin tayo, Manalangin ka
 • Magmahal – Magmahal tayo, Magmahal ka
 • Magbago – Magbago tayo, Magbago ka

Pangngalan

Ang Pangngalan ay isang uri ng Pangabay na ginagamit sa Tagalog. Ang mga Pangngalan ay binubuo ng mga salitang-ugat na nagpapahayag ng kilos, pag-iisip, pang-unawa, at pang-damdamin. Ang mga Pangngalan ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa isang salita o pahayag. Halimbawa ng Pangngalan ay ang mga sumusunod:

Related posts