Mga Uri At Elemento Ng Tula

Elemento Ng Tula

Ang tula ay isang uri ng panitikan na nauugnay sa mga salita, pagsulat, at pag-iisip. Ang tula ay nagsasagawa ng kabutihan sa pamamagitan ng paglikha ng imahe sa isip ng mga tao. Ang mga elemento ng tula ay tumutukoy sa mga iba’t ibang bahagi ng isang tula na nagbibigay-daan sa paglikha ng isang tula. Ang mga elementong ito ay binubuo ng mga salita, imahe, pagkakasunud-sunod ng salita, at mga pakiramdam. Ang mga elementong ito ay magkasama-sama upang makabuo ng isang kahulugan. Ang mga elemento ng tula ay maaaring maging kahit anong bagay, kabilang ang mga salita, mga pahayag, mga pangungusap, mga taludtod, mga parirala, mga imahe, mga pakiramdam, mga punto ng view, mga pag-iisip, mga simbolismo, mga punto ng pananaw, mga tema, mga metafora, mga kataga, mga pangungusap, mga pormat, mga konteksto, atbp.

Mga Uri ng Tula

Ang mga uri ng tula ay nahahati sa dalawang kategorya: mga tula na may isang pormal na paraan at mga tula na walang isang pormal na paraan. Ang mga tula na may isang pormal na paraan ay binubuo ng mga tula na may isang pormat at patakaran. Ang mga tula na walang isang pormal na paraan ay hindi binubuo ng isang pormat at patakaran. Ang mga uri ng tula na may isang pormal na paraan ay kabilang ang soneto, haiku, villanelle, sestina, atbp. Ang mga uri ng tula na walang isang pormal na paraan ay kabilang ang libreng taludtod, libreng metro, libreng versong pantig, atbp.

Soneto

Ang soneto ay isang uri ng tula na may 14 linya. Ang bawat linya ay binubuo ng apat na taludtod. Ang unang apat na taludtod ay binubuo ng isang linya. Ang ikalawang apat na taludtod ay binubuo ng dalawang linya. Ang ikatlong apat na taludtod ay binubuo ng tatlong linya. Ang huling apat na taludtod ay binubuo ng apat na linya. Ang sonetong ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na “octave” na binubuo ng unang walong taludtod. Ang ikalawang bahagi ay tinatawag na “sestet” na binubuo ng huling anim na taludtod. Ang soneto ay maaaring may kahit anong tema, kabilang ang pag-ibig, pagnanais, paghihirap, pag-asa, atbp.

Haiku

Ang haiku ay isang uri ng tula na binubuo ng tatlong linya. Ang unang linya ay binubuo ng limang taludtod. Ang ikalawang linya ay binubuo ng anim na taludtod. Ang huling linya ay binubuo ng limang taludtod. Ang haiku ay maaaring maging tungkol sa kahit anong tema, ngunit ang mga haiku ay madalas na tungkol sa kalikasan at mga pakiramdam. Ang mga haiku ay nagbibigay-daan sa mga tao na ipahayag ang kanilang mga damdamin sa isang maikling paraan.

Villanelle

Ang villanelle ay isang uri ng tula na binubuo ng anim na taludtod. Ang bawat linya ay binubuo ng limang taludtod. Ang bawat linya ay nagsisimula sa isang salitang iisa lamang. Ang unang linya ay binubuo ng dalawang salitang iisa lamang. Ang ikalawang linya ay binubuo ng isang salitang iisa lamang. Ang villanelle ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na “octave” na binubuo ng unang anim na taludtod. Ang ikalawang bahagi ay tinatawag na “sestet” na binubuo ng huling anim na taludtod. Ang villanelle ay tungkol sa mga pakiramdam, pagnanais, pag-asa, paghihirap, atbp.

Sestina

Ang sestina ay isang uri ng tula na binubuo ng anim na taludtod. Ang bawat linya ay binubuo ng anim na taludtod. Ang sestina ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na “octave” na binubuo ng unang anim na taludtod. Ang ikalawang bahagi ay tinatawag na “sestet” na binubuo ng huling anim na taludtod. Ang sestina ay nagbibigay-daan sa mga tao na ipahayag ang kanilang mga damdamin sa isang maikling paraan. Ang sestina ay madalas na tungkol sa pag-ibig, pagnanais, paghihirap, pag-asa, atbp.

Libreng Taludtod

Ang libreng taludtod ay isang uri ng tula na walang isang pormal na paraan. Ang libreng taludtod ay binubuo ng mga salita, mga pahayag, mga pangungusap, mga parirala, mga imahe, mga pakiramdam, mga punto ng view, mga pag-iisip, mga simbolismo, mga punto ng pananaw, mga tema, mga metafora, mga kataga, mga pangungusap, mga pormat, mga konteksto, atbp. Ang libreng taludtod ay maaaring tungkol sa kahit anong tema, ngunit madalas na tungkol sa pag-ibig, pagnanais, paghihirap, pag-asa, atbp.

Libreng Metro

Ang libreng metro ay isang uri ng tula na walang isang pormal na paraan. Ang libreng metro ay binubuo ng mga salita, mga pahayag, mga pangungusap, mga parirala, mga imahe, mga pakiramdam, mga punto ng view, mga pag-iisip, mga simbolismo, mga punto ng pananaw, mga tema, mga metafora, mga kataga, mga pangungusap, mga pormat, mga konteksto, atbp. Ang libreng metro ay maaaring tungkol sa kahit anong tema, ngunit madalas na tungkol sa pag-ibig, pagnanais, paghihirap, pag-asa, atbp.

Libreng Versong Pantig

Ang libreng versong pantig ay isang uri ng tula na walang isang pormal na paraan. Ang libreng versong pantig ay binubuo ng mga salita, mga pahayag, mga pangungusap, mga parirala, mga imahe, mga pakiramdam, mga punto ng view, mga pag-iisip, mga simbolismo, mga punto ng pananaw, mga tema, mga metafora, mga kataga, mga pangungusap, mga pormat, mga konteksto, atbp. Ang libreng versong pantig ay maaaring tungkol sa kahit anong tema, ngunit madalas na tungkol sa pag-ibig, pagnanais, paghihirap, pag-asa, atbp.

Konklusyon

Ang tula ay isang uri ng panitikan na nauugnay sa mga salita, pagsulat, at pag-iisip. Ang mga elemento ng tula ay tumutukoy sa mga iba’t ibang bahagi ng isang tula na nagbibigay-daan sa paglikha ng isang tula. Ang mga elementong ito ay binubuo ng mga salita, imahe, pagkakasunud-sunod ng salita, at mga pakiramdam. Ang mga uri ng tula ay nahahati sa dalawang kategorya: mga tula na may isang pormal na paraan at mga tula na walang isang pormal na paraan. Ang mga taludtod, metro, at versong pantig ay tatlong mga uri ng tula na walang isang pormal na paraan. Ang soneto, haiku, at villanelle ay tatlong mga uri ng tula na may isang pormal na paraan. Ang mga tula ay maaaring tungkol sa kahit anong tema, ngunit madalas na tungkol sa pag-ibig, pagnanais, paghihirap, pag-asa, atbp.

Related posts