Ano Ang Entitlement Mentality?

Colonial Mentality by Desmond Morente

Ang entitlement mentality ay isang paraan ng pag-iisip at pag-uugali na nagpapahiwatig na ang isang tao ay may karapatan na makatanggap ng anumang bagay na nagpapalakas sa kanilang kagalingan o kasiyahan. Sa pangkalahatan, ang isang tao na may entitlement mentality ay nag-aakalang may karapatan silang mabigyan ng lahat ng bagay na kanilang hinihiling. Sa pangkalahatan, ang entitlement mentality ay nauugnay sa isang tao na may pag-asa na mabigyan sila ng lahat ng bagay na kanilang hinihiling, kahit na walang pag-asa na ito ay mangyari. Ang mga nakakaranas ng entitlement mentality ay madalas na nag-aakalang may mga tao at mga bagay na dapat silang paglingkuran o maglingkod sa kanila.

Mga Sanhi ng Entitlement Mentality

Maraming mga bagay ang maaaring maging sanhi ng entitlement mentality, kabilang ang mga sumusunod:

  • Pagiging maselan. Ang isang tao na maselan ay madalas na nag-aakalang sila ay dapat mabigyan ng higit sa iba dahil sila ay mas mahusay.
  • Pagiging sobrang kontrolado. Ang isang tao na sobrang kontrolado ay madalas na nag-aakalang sila ay dapat mabigyan ng lahat ng bagay na kanilang hinihiling.
  • Kahinaan sa pagtitiwala. Ang isang tao na may kahinaan sa pagtitiwala ay madalas na nag-aakalang sila ay dapat mabigyan ng lahat ng bagay na kanilang hinihiling dahil sila ay hindi nagtitiwala sa kanilang sarili.
  • Kawalan ng pag-uunawa sa mga mundo ng iba. Ang isang tao na walang pag-uunawa sa mga mundo ng iba ay madalas na nag-aakalang sila ay dapat mabigyan ng lahat ng bagay na kanilang hinihiling dahil sila ay walang pag-unawa sa mga mundo ng iba.

Mga Implikasyon ng Entitlement Mentality

Maraming mga negatibong implikasyon ang dulot ng entitlement mentality. Ang isang tao na may entitlement mentality ay madalas na hindi nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng iba. Ito ay maaaring maging sanhi ng masamang uri ng relasyon at maaaring maging sanhi ng masamang pag-uugali at pag-uugali. Ang isang tao na may entitlement mentality ay madalas na hindi makapagbigay ng pasasalamat sa ibang tao. Ito ay maaaring maging mahirap para sa isang tao na may entitlement mentality na magkaroon ng mabuting relasyon sa ibang tao dahil sila ay laging nag-aakalang sila ay dapat mabigyan ng lahat ng bagay na kanilang hinihiling. Ang entitlement mentality ay maaaring maging sanhi ng pagiging sobrang pagka-demanding at pagmamay-ari. Ang isang tao na may entitlement mentality ay madalas na nag-aakalang sila ay may karapatan sa lahat ng bagay na kanilang hinihiling, kahit na walang pag-asa na ito ay mangyari.

Paano Matuto sa Entitlement Mentality?

Ang pag-unawa sa entitlement mentality ay makakatulong sa isang tao na makontrol ito. Ang isang tao ay maaaring matuto sa entitlement mentality sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang nagpapalakas sa entitlement mentality at kung paano ito maaaring mabawasan. Ang pag-unawa sa mga salik na nagpapalakas sa entitlement mentality ay makakatulong sa isang tao na makontrol ito. Ang pag-unawa sa mga positibong at negatibong implikasyon ng entitlement mentality ay makakatulong sa isang tao na maiwasan ang pagkakaroon ng entitlement mentality. Ang pag-unawa sa mga paraan upang makontrol ang entitlement mentality ay makakatulong sa isang tao na mabawasan ang pangingibabaw ng entitlement mentality.

Konklusyon

Ang entitlement mentality ay isang paraan ng pag-iisip at pag-uugali na nagpapahiwatig na ang isang tao ay may karapatan na makatanggap ng anumang bagay na nagpapalakas sa kanilang kagalingan o kasiyahan. Ang entitlement mentality ay maaaring magdulot ng maraming mga negatibong implikasyon kabilang ang pagiging maselan, pagiging sobrang kontrolado, kahinaan sa pagtitiwala, at kawalan ng pag-uunawa sa mga mundo ng iba. Ang pag-unawa sa entitlement mentality ay makakatulong sa isang tao na mabawasan ang pangingibabaw ng entitlement mentality. Ang pag-unawa sa mga salik na nagpapalakas sa entitlement mentality, mga positibong at negatibong implikasyon, at mga paraan upang makontrol ang entitlement mentality ay makakatulong sa isang tao na maiwasan ang pagkakaroon ng entitlement mentality.

Related posts